2019-10-10

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 uprzejmie informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy repre­zentowany przez Dyrektora, z siedzibą: 39-200 Dębica, ul. 23 Sierpnia 3.

2.     W Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych. W sprawach związanych z prze­twarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@dpsdebica.pl  , tel. 014 6809 713 . Adres do korespondencji: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy , ul. 23 Sierpnia 3,  39-200 Dębica.

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e, oraz  art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz prowadzonych w tym zakresie postępowań a także realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej.

4.     Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Domu Pomocy Spo­łecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy , podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej.

6.      Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowa­niem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

7.     Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowa­nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

(Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępo­wania administracyjnego oraz archiwizacji).

8.      Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarza­nia z prawem.

9.     W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań w Domu Pomocy Spo­łecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy i wynika z przepisów prawa.

11.    Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

MONITORING WIZYJNY

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 uprzejmie informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy repre­zentowany przez Dyrektora, z siedzibą: 39-200 Dębica, ul. 23 Sierpnia 3.

2.     W Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych. W sprawach związanych z prze­twarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@dpsdebica.pl  , tel. 014 6809 713 . Adres do korespondencji: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy , ul. 23 Sierpnia 3,  39-200 Dębica.

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE ( Dz. U. UE.L 2016.119.1 )w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i porządku publicznego oraz ochrony mieszkańców, osób odwiedzających i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy.

4.     Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Domu Pomocy Spo­łecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy , podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.      Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowa­niem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

7.     Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowa­nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

(Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępo­wania administracyjnego oraz archiwizacji).

8.      Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarza­nia z prawem.

9.     W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się